Tornar Imprimir

Notificacions electròniques

L'Article 41.1 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix el caràcter preferent de les notificacions per mitjans electrònics. En tot cas, es realitzaran d'aquesta manera quan l'interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via.

Per tant, per a aquells interessats que no estan obligats, la notificació electrònica tenen caràcter voluntari. Les persones podran decidir i comunicar a qualsevol moment a l'Ajuntament de Montcada i Reixac, que les notificacions successives es practiquin o deixin de practicar-se per mitjans electrònics.

D'acord a l'art. 43.1 de la mateixa norma, la notificació electrònica ha de ser practicada mitjançant compareixença la Seu electrònica, tant per a l'accés a les notificacions electròniques derivades d'aquells procediments als quals voluntàriament hagi decidit subscriure's com para aquells en els quals la notificació electrònica sigui obligatòria.

En el cas dels usuaris obligats per l'Art. 14.2 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquest serà el mitjà de notificació emprat, a causa de l'obligació a relacionar-se per mitjans electrònics amb les Administracions Públiques.

Aquest servei compleix amb les màximes garanties de confidencialitat, autenticitat i privadesa amb la finalitat d'assegurar la identitat dels participants i la seguretat de les comunicacions.

Bústia de notificacions per a notificacions d'accés voluntari (Seu electrònica)

Bústia de notificacions per a notificacions amb consentiment o obligats legalment (eNotum)

Data de l'última actualitzaciódimecres 20 de gener 2021
Tornar Imprimir