Tornar Imprimir

Data i hora oficial

Tingui en compte que la data i hora que tindrà validesa legal en qualsevol gestió que vostè realitzi des d'aquesta Seu electrònica és la data i hora oficial i no la de l'equip o dispositiu des del qual realitzi la gestió.

El servei que proporciona la data i hora oficial és ofert pel Real Observatori de l'Armada i aquesta Seu electrònica està sincronitzada amb ell.

Per a verificar l'hora oficial en un moment donat, situï el cursor damunt de l'hora i data que es mostra en la capçalera de la Seu electrònica i premi en ella. En passar el cursor per damunt es mostrarà un missatge amb el contingut "Actualitzar".

Normativa:

  • L'article 31.2 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: "El registre electrònic de cada Administració o Organisme es regirà a l'efecte de còmput dels terminis, per la data i hora oficial de la Seu electrònica d'accés, que haurà de comptar amb les mesures de seguretat necessàries per a garantir la seva integritat i figurar de manera accessible i visible".
  • L'article 15.2 del Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica assenyala que la sincronització de la data i l'hora es realitzarà amb el Real Institut i Observatori de l'Armada, de conformitat amb el que es preveu sobre l'hora legal en el Reial decret 1308/1992, de 23 d'octubre.
Data de l'última actualitzaciódimecres 20 de gener 2021
Tornar Imprimir